top of page
Arkofonjpeg.jpg

SETAF2018  VER 3

Malzeme
Zemin mekanik özellikleri
Kayma direnci korelasyonları
Zemin rijitlik korelasyonları

Malzeme

 • Malzeme tanımlanması.(fiziksel ve mekanik özelliklerle),

 • Malzeme fiziksel ve mekanik özelliklerinin korelasyonlarla bulunması,

 • Doğal birim hacim ağırlık ρn, doğal su muhtevası wn ve dane birim hacim ağırlığı ρs’e göre boşluk oranı e, porozite n, doygunluk derecesi Sr, doygun birim hacim ağırlık ρd, kuru birim hacim ağırlık ρk, batık birim hacim ağırlık ρb gibi fiziksel özelliklerin hesaplanması,

 • Fiziksel özellikler ve efektif gerilme kullanılarak literatürdeki bir çok korelasyonla mekanik özelliklerin hesaplanması

GeoteknikMalzemeEkleTR.jpg

Fiziksel ve mekanik özelliklerin girişleri yapılır. Zemin özelliklerinin yapılacak analizlere göre filtrelenmesi yapılabilir. Fiziksel özellikler ve SPTN değerleri ile korelasyonlar yapılarak kayma direnci, konsolidasyon, sükunutteki toprak basıncı katsayısı, ve zemin rijitlik parametreleri belirlenebilir.

Derin karıştırma bağlayıcı hesaplama
Zemin konsolidasyon özellikleri için korelasyonlar
Sükunette toprak basıncı katsayısı için korelasyonlar
Jet enjeksiyon özellikleri

Derin karıştırma ve Jet enjeksiyon ile yapılacak karışımlarda kolon malzeme özellikleri tanımlanır. Derin karıştırmada karışım tasarımı FHWA'deki yöntemle yapılabilir. Karışımın birim hacim ağırlığı ve kullanılacak bulamaç miktarı hesaplanır. Derin karıştırma kolon özellikleri FHWA'deki korelasyonla hesaplanabiilir. Jet enjeksiyon kolon özellikleri için korelasyonlar bulunmaktadır.

Zemin Profili

Zemin profili özellikleri
Presiyometre verileri
 • Sondaj kuyusu tanımlanması,

 • Sondaj kuyularında SPT ve MPT profili tanımlanması,

 • İdealize zemin profili tanımlanması,

Zemin profili

Zemin tabakaları, YASS tanımlanarak zemin profilleri oluşturulur. Profillere SPTN ve Presiyometre değerleri tanımlanabilir.

SPT verisi tanmlanması
Zemin tabaka özellikleri

Temeller

Temel planı
 • Modele birden fazla temel girilebilmesi,

 • Temeller için detaylı yük ve geometri bilgilerinin tanımlanabilmesi,

 • Derin temellerin(kazıklı temel) tanımlanabilmesi,

 • Daire ve polygon temellerin modellerde tanımlanabilmesi,

Yüzeysel, kazıklı ve mikrokazıklı temeller dikdörtgen ve poligon geometrili olarak tanımlanabilir. Temel altında zemin iyileştirme için rijit kolonlar oluşturulabilir. Rijit kolonlar DSM, Jet enjeksiyon ve taş kolon seçilebilir. Yükler yüzeysel temele veya kazık grubu başlığına düşey, yatay yük, momentler ve yayılı yük olarak tanımlanır. Poligon geometrili kazık başlıklarında ve yüzeysel temellerde otomatik kazık grubu seçilen aralığa göre oluşturulur. Kazıklar veya rijit kolonlar temelin istenilen noktasına atanabilir. Daire temeller tanımlanabilir. Dikdörtgen, poligon veya daire temellerde boşluklar açılabilir. 

Temel yükleri
Daire temeller
Derin temel özellikleri
Poligon temeller

Kazı Destek Yapıları

Kazıklı İksa
 • Fore Kazıklı, Püskürtme Betonlu, Ankrajlı,Zemin Çivili, Çelik Profil Destekli Dayanma Duvarlarının Modellenmesi, çizimleri, keşif ve metrajı

 • Kotlu arazilerde araziye göre kademeli duvar oluşturulması.

 • Modeldeki mimari kotların sıfır kotunun karşılığı belirlenerek arazi kotlarına dönüştürülebilmesi. Arazi kotlarından mimari kotlarına dönüşüm yapılabilmesi.

Ankrajlı ve Strutlı iksa kesiti
Çelik Boru Destekli İksa

Ankrajlı, zemin çivili, çelik boru destekli kazıklı ve betonarme perde duvarların kesit ve görünüşleri belirlenerek üç boyutlu modellenir. Kademe sayısı girilerek arazi eğimine göre otomatik duvar oluşturulur. Ankraj plakaları açılı veya düz tanımlanabilir. Çelik boru destek-beton birleşim makrosu ile birleşim tasarlanabilir. Betonarme perde püskürtme beton, diyafram duvar ve kuyu tipinde olabilir.  

Püskürtme Beton Perdeli Zemin Çivili iksa
Püskürtme Beton Perdeli Zemin Çivili iksa
Ankrajlı Kuyu Perde
Püskürtme Beton Perdeli Zemin Çivili iksa
Zemin Çivisi
Ankrajlı Kuyu Perde
Ankrajlı Kuyu Pede

Şev - Yamaç Stabilitesi

* Farklı geometrilerdeki yamaç ve şevlerin stabilite analizleri limit denge yöntemleri ile yapılmaktadır.

Heyelan analizi
Ankrajlı şevlerin analizi
Şev analizi

Yamaç ve şevlerin duraylılıkları limit denge analizleri ile hesaplanır. Oms-Fellenius, Bishop dilim yöntemleri ile yamaç ve şevlerin güvenlik sayısı hesaplanır. İstenilen geometride zemin katmanları tanımlanır. Zemin katmanları analizlere efektif veya toplam gerilmelerle dahil edilir. Çelik halatlı ankrajların ve zemin çivilerinin etkisi analizlere dahil edilir.

Şev analizi

Laboratuvar Deneyleri

Programda birçok geoteknik laboratuvar deneyinin hesapları yapılır. Gerekli eğriler ve grafikler çizilir. Deney sonucu gerekli mühendislik özellikleri ve parametreler elde edilir. Tüm hesapların, grafiklerin ve parametrelerin gösterildiği laboratuvar deney föyleri oluşturulur.

Konsolidasyon Deney Verisinin Girilmesi

Konsolidasyon1.jpg

Sıkışma miktarı

Sıkışma hızı

Ayarlar: Yük setleri, zaman setleri, standartlar

Analizler

Zemin Gerilmeleri
Konsolidasyon Oturması
Kazıklı Temel
Sıvılaşma
iksa analizi
iksalarda moment diyagramı
Ankraj kuvvetleri
Sürşarj yükleri
Sürşarj yükleri
 • Tanımlanan sondaj kuyuları ve idealize zemin profilleri için efektif gerilme, hidrostatik boşluk suyu basıncı, toplam gerilme, yatay efektif gerilme ve yatay toplam gerilme diyagramlarının çizilmesi,

 • Doğal gerilme diyagramları çizilirken tabakalarda kılcallık ve artezyen basınç özelliklerinin dikkate alınabilmesi,

 • Boussinesq denklemlerinin nümerik integrasyonu,

 • Kazıklı temellerde yük aktarımının Mindlin-Geddes denklemleriyle yapılması,

 • Rijit temel ve kazıkların mafsallı bağlantısı kabulü ile kazık başlığına etkiyen momentleri dikkate alarak kazıklara yük dağıtılması

 • Yüzeyde Belirlenen hedef nokta için yüzeysel ve kazıklı temellerin etkileşimli ani ve konsolidasyon oturmalarının analizi,

 • Ani ve konsolidasyon oturmaları için zemin profillerinde tabakalara istenilen adet ve aralıkta alt katman tanımlanabilmesi,

 • Oturma hesaplanacak birden fazla hedef nokta tanımlanması,

 • Analizden sonra alt katmanların hesaplanan efektif gerilme,  gerilme artışı, sıkışma ve mekanik özelliklerini gösteren tablolar oluşturulması,

 • Konsolidasyon oturmaları için zemin tabakalarında konsolidasyon özelliklerinin tanımlanabilmesi,

 • Ani oturmalar için zemin tabakalarında drenajlı ve drenajsız özelliklerin tanımlanabilmesi,

 • Modellerde tanımlanan temellerin yüzeysel temel taşıma gücü hesaplarının toplam gerilme ve efektif gerilme analiziyle yapılması,

 • Taşıma gücü hesaplarında Terzaghi, Meyerhof,  Vesic yöntemlerinin kullanılması,

 • Konsolidasyon oturması hesaplanan noktanın oturma – zaman grafiğinin çizilmesi,

 • Konsolidasyon Oturma-Zaman grafiğinde İnşaat süresine Göre Terzaghi Düzeltmesi yapılması

 • Daire ve Polygon Temellerin gerilme artışlarının nümerik integrasyonla hesaplanması, Oturmaların hesaplanması,

 • TBDY2018’deki sıvılaşma hesabının yapılması. Gerilme ve güvenlik sayılarının derinlikle değişiminin  grafikte gösterilmesi. Beton, betonarme ve mikro kazık veya derin karıştırma, jet enjeksiyon, taş kolon gibi rijit kolonlarla iyileştirilmiş zeminlerde sıvılaşma hesaplanması. 

 • Yüzeysel ve derin temeller için düşey ve yatay yatak katsayılarının hesaplanması

 • Jet Enjeksiyon yöntemi ile zemin iyileştirme tasarımı. Jet enjeksiyonlu sistemde taşıma gücü ve oturmalar.

 • Deep Mixing yöntemi ile zemin iyileştirme tasarımı. Taşıma gücü ve oturmaların belirlenmesi

 • Betonarme kazıklı ve perde duvarların analizleri yapılmaktadır. Analiz sonuçları ile duvar deplasman kontrolü, ankrajlarda enjeksiyon-zemin, tendon-enjeksiyon, kopma, iç stabilite kontrolleri, duvarda yapısal betonarme hesapları ve toptan göçme kontrolü ile tüm tasarımlar gerçekleştirilir. Tüm iksa cephelerindeki duvar kesitlerinin analizi yapılıp kaydedilebilir.

 • Program, bağlı basınçlar yöntemini kullanarak duvara etki eden basınçları belirler. Yapıya uygulanan yük, deformasyonundan türetilir, bu da davranışını gerçekçi bir şekilde modellememizi sağlar ve uygun maliyetli tasarımlar sağlar. Analiz, deformasyonların kademeli gelişimi ve ankrajların sonradan gerilmesi dahil olmak üzere, duvarın aşamalı inşasını doğru bir şekilde hesaba katar. Yöntemin temel varsayımı, duvarın çevresindeki zemin veya kayanın ideal olarak elasto-plastik Winkler malzemesi gibi davranmasıdır. Bu malzeme, elastik bölgedeki deformasyonu karakterize eden zemin yatay yataksayısı kh ve ilave sınırlayıcı deformasyonlar tarafından belirlenir. Bu deformasyonlar aşıldığında malzeme ideal olarak plastik gibi davranır.

 • Tüm inşaat aşamalarında sayısal analiz modeli oluşturulur. Duvara etkiyen basınçların belirlenmesi için iterasyon yapılır. Tüm adımlar Matris-Deplasman yöntemi ile çözülür.

 • İmalata uygun inşaat aşamaları tanımlanır. Tüm inşaat aşamalarını bir seferde oluşturmak için otomatik oluşturma seçeneği vardır.

 • Duvar arkasında farklı arazi tipleri kullanılabilir.

 • Duvar arkasında nokta, çizgisel, şerit ve alan tipinde dört farklı sürşarj yükü tanımlanabilir. Tüm inşaat aşamalarında yükler değiştirilebilir birden fazla eklenebilir.

 • Tüm inşaat aşamaları için Y.A.S.S değiştirilebilir.

 • Duvar arkasındaki belirli bir zemin kamasının ağırlığı yatay sismik ivme katsayısı ile çarpılarak duvara etkiyen statik eşdeğer deprem yükü belirlenir.  Toprak basınçları için bağımlı basınçlar yöntemi geçerlidir. Programda iki tip deprem analizi bulunmaktadır. Analizler depremli durumda toprak basınçlarını belirleyen teorilerle veya statik eşdeğer deprem yükünü duvara yükleyerek yapılır. Depremli durumda toprak basınçlarını belirlemek için Mononobe-Okabe yöntemi kullanılmaktadır. 

 • Duvar yerdeğiştirmeleri, ankraj, çivi, destek kuvvetleri, duvar normal kuvvet, moment, kesme kuvveti diyagramları tüm inşaat aşamaları için elde edilir ve raporlanır.

 • Program tüm SLS ve ULS tasarımlarını yönetmeliklerdeki faktörlere, azaltma katsayılarına ve yerdeğiştirme sınırlarına göre yapar.

 • SLS Tasarımı

 • Duvarın tüm inşaat aşamalarında yerdeğiştirme kontrolü yönetmelik sınır değerlerine göre yapılır ve raporlanır.

 • ULS Tasarımları

 • Ankrajlarda ve zemin çivilerinde enjeksiyon gövdesi-zemin arayüzü yenilme kontrolü.

 • Çelik halatlı ankrajlarda ve zemin çivilerinde tendon kopma kontrolü.

 • Çelik halatlı ankrajlarda tendon-enjeksiyon gövdesi arayüzü yenilme kontrolü.

 • Çelik Boru desteklerde normal kuvvet + eğilme momenti ve kesme kuvveti etkisinde tasarım("Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik") yapılır.

 • Kazıklı duvarlarda normal kuvvet + eğilme etkisinde betonarme tasarımı(TS500) ve boyuna donatı yeterlilik kontrolü.

 • Kazıklı duvarlarda kesme kuvveti etkisinde betonarme tasarım(TS500) ve kesme donatısı yeterlilik kontrolü.

 • Perdeli duvarlarda farklı kalınlıktaki tüm perde seviyeleri için betonarme hesap yapılması. eğilme ve kesme donatısı yeterlilik kontrolleri.

 • Tüm inşaat aşamalarındaki analiz ve tasarımların raporlanabilmesi.

 • Yamaç ve şevlerin duraylılıkları limit denge analizleri ile hesaplanır. Oms-Fellenius, Bishop dilim yöntemleri ile yamaç ve şevlerin güvenlik sayısı hesaplanır. İstenilen geometride zemin katmanları tanımlanır. Zemin katmanları analizlere efektif veya toplam gerilmelerle dahil edilir. Çelik halatlı ankrajların ve zemin çivilerinin etkisi analizlere dahil edilir.   Y.A.S.S farklı geometrilerde tanımlanabilir. Noktasal, çizgisel, şerit ve alan olarak dört farklı tipte sürşarj yükü birden fazla tanımlanabilir. Analizler raporlanır. Birden fazla model bir dosyada oluşturulabilir.                                                                         

 • Yamaç ve şev analizlerinde dairesel ve poligon kayma yüzeyi tanımlanabilir. Girilen kayma yüzeyinden farklı yüzeyler çoğaltılarak optimizasyon yapılır. Minimum güvenlik sayısını veren kayma yüzeyi elde edilir. Optimizasyon analiz sırasında animasyon olarak takip edilebilir.                                                                                 

 • İksa Analiz Modülündeki model şev modeline dönüştürülerek dış stabilite analizi yapılır.                             

 • Yamaç ve şev modellerinde kullanıcı tamımlı malzeme ile istinat duvarlari analizlere dahil edilir.

Zemin Gerilmeleri
Yüzeysl Temel Taşıma Gücü
Kazıklı Temel Tasarımı
Konsolidasyon Oturması
iksa deformasyonları
iksa yer değiştirmeleri

Duvar arkasında farklı arazi tipleri kullanılabilir. Duvar arkasında nokta, çizgisel, şerit ve alan tipinde dört farklı sürşarj yükü tanımlanabilir. Tüm inşaat aşamalarında yükler değiştirilebilir birden fazla eklenebilir. Tüm inşaat aşamaları için Y.A.S.S değiştirilebilir. Duvarın tüm inşaat aşamalarında yerdeğiştirme kontrolü yönetmelik sınır değerlerine göre yapılır ve raporlanır.

Ankrajlı şevlerin analizi
Ankrajlı iksaların toptan göçme analizi
heyelan analizi

İksa Analiz Modülündeki model şev modeline dönüştürülerek dış stabilite analizi yapılır.Yamaç ve şevlerin duraylılıkları limit denge analizleri ile hesaplanır. Oms-Fellenius, Bishop dilim yöntemleri ile yamaç ve şevlerin güvenlik sayısı hesaplanır. İstenilen geometride zemin katmanları tanımlanır. Zemin katmanları analizlere efektif veya toplam gerilmelerle dahil edilir. Çelik halatlı ankrajların ve zemin çivilerinin etkisi analizlere dahil edilir.

Proje Çizimleri

 • Betonarme Kazık Grubunun Minimum Donatılarının belirlenmesi. İstenilen kazıkta donatı ve çap değiştirilerek Metraj hesaplanması ve Çizim paftalarının oluşturulması. Çizimlerin ”.dwg” yapılarak Autocad’e export edilmesi. Metraj tablolarinin Excel’e aktarılması.

iksa çizimleri
iksa perspektif
iksa çizimleri

Modellenen derin temellerin ve dayanma duvarlarının proje çizimleri ve metrajları oluşturulur. Perspektif, plan, görünüş ve kesit, betonarme kazık, betonarme kiriş paftaları oluşturulur. Tüm çizimler dwg yapılabilir.

başlık kirişi
kazıklı temel projesi
kazık donatı detayı
betonarme kazık detayları
iksa metrajı

Rapor

SETAF'da verilerin, tabloların, sayısal ve sonlu eleman analiz sonuçlarının raporlandığı "genel raporlar",  formülasyonu detaylı gösterilebilecek hesapların raporlandığı "lokal raporlar" ve programdaki resim ve tablolarla raporlama aracı ile oluşturulan "geoteknik raporlar" olmak üzere üç farklı rapor tipi bulunmaktadır.

Geoteknik hesap raporu

 • Programdaki verilerin ve analiz tablolarının raporlanması (genel raporlar: kazı destek yapısı analiz raporu, temel analiz raporu, yamaç/şev limit denge analiz raporu, geoteknik laboratuvar deney föyleri),

 • Raporlamada seçime bağlı rapor tasarımı

 • Veri ve Analiz raporlarının pdf yapılması

Geoteknik hesap raporu
Geoteknik hesap raporu

Yapılan analizlerin hesap raporları alınır.

Geoteknik hesap raporu
şev analiz raporu
Şev analiz raporu
Şev optimizasyonu
Şev hesap raporu
 • Programda birçok hesap formülasyonu verilerek detaylı lokal raporlar olarak alınır. Derin karıştırma karışım hesapları, ankraj ve çelik boru destetek tasarım hesapları lokal rapor olarak alınır.

       sayfasından örnek lokal raporları inceleyebilirsiniz

 • Kullanıcı yazılımda üretilen tüm tablo ve resimleri Geoteknik Raporlama aracı içeresindeki bir resim ve tablo havuzuna ekler. Rapor içerisinde istenilen konu başlıkları belirlenir. Konu başlıkları altına metin, tablo ve resimler eklenir. Araç içerisinde önceden hazırlanmış geoteknik rapor şablonları bulunaktadır. Bu şablonların içerikleri değiştirilerek hızlıca geoteknik rapor oluşturulur. Bu raporlar .pdf, .doc vs. gibi birçok formata aktarılabilir.                    sayfasından örnek geoteknik raporları inceleyebilirsiniz.  

GeoteknikRaporlar1.jpg
GeoteknikRaporlar2.jpg

Veritabanı

Zemin veri tabanı

Araziden gelen tüm sondaj bilgileri, SPT, MPM profilleri, laboratuvar deney sonuçları malzeme ve zemin profili tanımlanarak kayıt edilir. Tüm veriler tablo olarak alınıp Excel'e aktarılır veya raporlanır. 

 • Laboratuvar deney sonuç tablosu oluşturulması,

 • Sondaj kuyuları için tabakaların fiziksel ve mekanik özelliklerini gösteren tablo hazırlanması,

 • Programda hazırlanan ve elde edilen bütün tabloların Microsoft Excel’e aktarılabilmesi,

 • Modellerin ve verilerin programa özel .STF uzantılı dosyalara kaydedilebilmesi,

Grafikler

Zemin verileri
 • Malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin derinlikle değişimini veren grafikler. Bu grafiklerin jpg olarak kayıt edilmesi,

 • SPT ve MPT deney sonuçlarının tablo olarak verilmesi,

 • SPT ve MPT sonuçlarının derinlikle değişimini gösteren grafikler, N160 ve net limit basınç PL* değerlerinin hesaplanması

Efektif gerilmeler
Zemin verileri

Tanımlanan zemin profillerindeki hidrostatik boşluk suyu basıncı, toplam gerilme ve efektif gerilme diyagramları çizilir. Likit limit, plastik limit, plastisite indisi, birim hacim ağırlıklar ve mekanik özelliklerin derinlikle değişimi grafik olarak çizilir.

Zemin verileri
Zemin verileri
Zemin verileri

SPT ve MPM profillerinin grafikleri çizilir. SPT grafiklerinde N160 değerleri hesaplanarak gösterilir. MPM grafiklerinde net limit basınçlar hesaplanarak gösterilir. 

Zemin verileri

Araçlar

Araçlar menüsünde 11 farklı tipte ve geoteknik de sıklıkla kullanılan birimleri çevirebilen Birim Çevirici aracının bulunması,

Brim çevirici
Zeminde kütle gerilmeleri

Donatı hesap makinesi, birim çevirici, yüzeysel ve derin temeller için gerilme artışı hesaplayan araçlar bulunmaktadır.

Kazıklarda gerilme artışları
Zeminde gerilme artışları
iksa modelleme
Geoteknik modelleme
iksa görünüşü
Geoteknik modelleme
Zemin Profili
Temeller
Kazı Destek Yapıları
Şev-Yamaç Stabilitesi
Analizler
Proje Çizimleri
Rapor
Veritabanı
Grafikler
Araçlar
Laboratuvar Deneyleri
bottom of page